THE FUTURE OF TIME 2 – DE TOEKOMST VAN DE TIJD 2

Thanks to the Borssele Covenant signed in 2006 between the government and the owners, the nuclear power plant can continue to produce until 2003. This was not taken into account during the construction of the HABOG and therefore two storage modules for only heat-producing nuclear waste must be built. The question was to develop an idea to adapt the existing artwork. The only restriction is that when designing the modification(s) of the work of art, I must take into account that it may not hinder any further expansion in the (distant) future.
The design will be presented on 30 September 2013.

 

Door het in 2006 gesloten Borsseleconvenant tussen de regering en de eigenaren kan de kernenergiecentrale tot 2003 blijven produceren. Hiermee was bij de bouw van het HABOG geen rekening gehouden en daarom moeten er twee opslagmodules voor alleen warmteproducerend nuclear afval worden aangebouwd. De vraag was om een idee te ontwikkelen om het bestaande kunstwerk aan te passen. De enige restrictie is dat ik met het ontwerpen van de aanpassing(en) van het kunstwerk rekening moet houden dat het geen belemmering mag opleveren voor eventuele verdere uitbreiding in de (verre) toekomst.
Op 30 september 2013 wordt het ontwerp gepresenteerd.

One Hundred Years – Staircase with 100 steps. This first design does not take into account the fact that the artwork should not be an obstacle to expansion in the future.

Honderd jaar – Trap met 100 treden. In dit eerste ontwerp is geen rekening gehouden met het feit dat het kunstwerk geen belemmering mag zijn voor uitbreiding in de toekomst.

In 2004, one year after the official opening of the HABOG, I already made a design for an extension of the large storage room in the HABOG. Although there was no reason to. There was no question that the HABOG would be expanded. Intuition is mind in a hurry? The design shows an extension with one compartment (one chimney) that is, as it were, pushed out of the existing building. I imagined that the resulting wall would be provided with an image of a pulsar, a supernova.

 

In 2004, een jaar na de officiële opening van het HABOG heb ik al een ontwerp gemaakt voor een uitbreiding van de grote opslagzaal in het HABOG. Hoewel er daartoe geen reden was.  Er was geen sprake van dat het HABOG nog zou worden uitgebreid. Intuïtie is verstand dat haast heeft? Het ontwerp laat een uitbreiding zien met één compartiment (één schoorsteen) dat als het ware uit het bestaande gebouw geschoven wordt. Ik stelde mij voor dat de wand die zo ontstaat voorzien zou worden van een afbeelding van een pulsar, een supernova.

0