IGIRAMA 2009 – 2016

Opdracht van DELTA.
Presentatie in Brussel op PIME.

Standing at 1300 feet above the footprints of the Twin Towers.
40˚ 711597” N 74˚ 012983 W

Early on the morning of September 11, 2001, at 8:46 a.m., five hijackers crashed American Airlines Flight 11 into the World Trade Center’s North Tower (1 WTC), and at 9:03 a.m., another five hijackers crashed United Airlines Flight 175 into the South Tower (2 WTC).
Five hijackers flew American Airlines Flight 77 into The Pentagon at 9:37 a.m.
A fourth flight, United Airlines Flight 93, under the control of four hijackers, crashed near Shanksville, Pennsylvania, southeast of Pittsburgh, at 10:03 a.m. after the passengers fought the hijackers. Flight 93’s ultimate target is believed to have been either the Capitol or the White House.
The attacks resulted in the death of 2,996 people, including the 19 hijackers and 2,977 victims. The victims included 246 on the four planes (from which there were no survivors), 2,606 in New York City in the towers and on the ground, and 125 at the Pentagon. Nearly all of the victims were civilians; 55 military personnel were among those killed at the Pentagon.

 

Staande op 1300 voet boven de voetafdrukken van de Twin Towers.
40˚ 711597” N 74˚ 012983 W

Vroeg in de ochtend van 11 september 2001, om 8:46 uur, stortten vijf kapers vlucht 11 van American Airlines neer in de North Tower (1 WTC) van het World Trade Center, en om 9:03 uur , crashten nog eens vijf kapers vlucht 175 van United Airlines in de zuidelijke toren (2 WTC).
Vijf kapers vlogen American Airlines-vlucht 77 om 9.37 uur het Pentagon binnen.
Een vierde vlucht, United Airlines-vlucht 93, stortte onder controle van vier kapers neer nabij Shanksville, Pennsylvania, ten zuidoosten van Pittsburgh, om 10.03 uur nadat de passagiers vochten de kapers. Aangenomen wordt dat het uiteindelijke doel van vlucht 93 het Capitool of het Witte Huis was.
De aanslagen resulteerden in de dood van 2.996 mensen, waaronder de 19 kapers en 2.977 slachtoffers. Onder de slachtoffers waren 246 op de vier vliegtuigen (waarvan er geen overlevenden waren), 2.606 in New York City in de torens en op de grond, en 125 in het Pentagon. Bijna alle slachtoffers waren burgers; Onder de doden bij het Pentagon waren 55 militairen.

I live and work in Middelburg, the South of the Netherlands in an area called Zeeland.
Almost everybody knows the world is round, but there, the world is flat.
The highest point of the region is on top of the chimney of the coal plant near the nuclear power plant. It’s 600 feet high.

Five years ago I stood on top of this chimney.

And what I noticed was that, however high you climb, when you look in the distance, the horizon is always at eye-level. Standing on top of it and looking down from the horizon to the foot of the chimney the world looks and feels like a gigantic bowl.
Not a sphere, not flat, but a bowl.

With me in the center of it. And, as an artist I like being the center of the world.

I was struck by the feeling, by the ‘centerdness’. Everyone feels like they are in the center of life. And they are. Of their own. At that moment, I physically felt in the center of all life, including my own.
I was taken by the feeling and I decided to take that as a starting point for a work of art.

A year later I went back to the top of that chimney and I photographed the bowl.
This model shows what the bowl lookes like.
The hole in the center of the half sphere, that’s the footprint of the chimney.

Now to make a work of art of this you have to be able to enter it.
And that was a little problem. Several options for entering were considered.
Through the floor, through the wall or between the floor and the wall.

A year later the solution came and was as simple as elegant.
It just took a giant round mirror,
I turned the whole panorama upside down on it. And then lifted it five feet, so people can enter it from any direction. And when they were inside the panorama they could experience the feeling of walking on 600 feet above the industrial area of Zeeland.

At that time I thought of it no longer as a panorama. I wanted to give it another name. And I decided to call it IGIRAMA. Formed from the Greek words for ‘earth’ and ‘sight’.

Now the panorama of the industrial area of Zeeland is not the most exciting place of the world. So I immediately started of thinking about all the other tall buildings around the world as possible locations for my IGIRAMA.

Until a friend called and dropped the words ‘panorama’ and ‘New York’.
And the idea burst in my mind like light in a diamond.
Say the words ‘New York’ and ‘panorama’ and everybody immediately thinks of one of the most famous and emotionally charged panorama’s of the world: the view from the Observation Deck of the South Tower of the World Trade Center. Millions of people have been standing there and had this ‘wow’ experience of being On Top of the World.

Now with this IGIRAMA I could re-create this panorama and give it back to the world. I could re-create the centerdness and endless horizon destroyed in 2001.
Imagine people visiting the IGIRAMA walking on 1300 feet above the ground, the height of the Observation Deck, above New York, above the footprints of the Twin Towers, without the Tower beneath them.

Now, that would be an emotionally stunning experience.

And with that emotion it became a work of art.

May 2nd this year 2011, the day the world learned about the killing of Osama Bin Laden, I was in New York in the offices of the National September 11 Memorial & Museum. I was invited by the Directors of the Museum to present the TWIN TOWERS.

Visitors of the Memorial Museum entering the Twin Towers IGIRAMA in the main hall will feel at the same time 7 floors under ground AND 1300 feet above the place they are standing. It gives them back an endless horizon. It also centers them again.
The film shows what it will look like when the Twin Towers IGIRAMA is realized in the National September 11 Memorial Museum.

 

 

 

 

 

 

Ik woon en werk in Middelburg, het zuiden van Nederland in een gebied genaamd Zeeland.
Bijna iedereen weet dat de wereld rond is, maar daar is de wereld plat.
Het hoogste punt van de regio bevindt zich bovenop de schoorsteen van de kolencentrale bij de kerncentrale. Het is 600 voet hoog.

Vijf jaar geleden stond ik bovenop deze schoorsteen.

En wat me opviel was dat, hoe hoog je ook klimt, als je in de verte kijkt, de horizon altijd op ooghoogte is. Als je er bovenop staat en vanaf de horizon naar de voet van de schoorsteen kijkt, ziet de wereld eruit en voelt aan als een gigantische kom.
Geen bol, niet plat, maar een kom.

Met mij er middenin. En als artiest ben ik graag het middelpunt van de wereld.

Ik werd getroffen door het gevoel, door de ‘gecentreerdheid’. Iedereen heeft het gevoel dat hij of zij midden in het leven staat. En zij zijn. Van hunzelf. Op dat moment voelde ik me fysiek in het centrum van al het leven, inclusief het mijne.
Ik werd gegrepen door het gevoel en besloot dat als uitgangspunt te nemen voor een kunstwerk.

Een jaar later ging ik terug naar de top van die schoorsteen en fotografeerde ik de kom.
Dit model laat zien hoe de kom eruit ziet.
Het gat in het midden van de halve bol, dat is de voetafdruk van de schoorsteen.

Om hier nu een kunstwerk van te maken moet je erin kunnen.
En dat was een klein probleem. Verschillende opties om binnen te komen werden overwogen.
Door de vloer, door de muur of tussen de vloer en de muur.

Een jaar later kwam de oplossing en was even simpel als elegant.
Er was gewoon een gigantische ronde spiegel voor nodig,
ik draaide het hele panorama erop ondersteboven. En tilde het vervolgens anderhalve meter op, zodat mensen er vanuit elke richting naar binnen kunnen. En als ze binnen het panorama waren, konden ze het gevoel ervaren op 600 voet boven het Zeeuwse industriegebied te lopen.

Ik zag het toen niet meer als een panorama. Ik wilde het een andere naam geven. En ik besloot het IGIRAMA te noemen. Gevormd uit de Griekse woorden voor ‘aarde’ en ‘zicht’.

Nu is het panorama van het Zeeuwse industriegebied niet de spannendste plek ter wereld. Dus begon ik meteen na te denken over alle andere hoge gebouwen over de hele wereld als mogelijke locaties voor mijn IGIRAMA.

Totdat een vriend belde en de woorden ‘panorama’ en ‘New York’ liet vallen.
En het idee barstte in mijn hoofd los als licht in een diamant.
Zeg de woorden ‘New York’ en ‘panorama’ en iedereen denkt meteen aan een van de beroemdste en meest emotioneel geladen panorama’s ter wereld: het uitzicht vanaf het observatiedek van de zuidelijke toren van het World Trade Center. Miljoenen mensen hebben daar gestaan ​​en hadden deze ‘wauw’-ervaring van On Top of the World te zijn.

Met deze IGIRAMA kon ik dit panorama opnieuw creëren en teruggeven aan de wereld. Ik zou de gecentreerdheid en eindeloze horizon kunnen herscheppen die in 2001 zijn vernietigd.
Stel je voor dat mensen die de IGIRAMA bezoeken op 400 voet boven de grond lopen, de hoogte van het observatiedek, boven New York, boven de voetafdrukken van de Twin Towers, zonder de toren eronder hen.

Dat zou een emotioneel verbluffende ervaring zijn.

En met die emotie werd het een kunstwerk.

Op 2 mei van dit jaar 2011, de dag dat de wereld hoorde over de moord op Osama Bin Laden, was ik in New York in de kantoren van het National September 11 Memorial & Museum. Ik was uitgenodigd door de directeuren van het museum om de TWIN TOWERS te presenteren.

Bezoekers van het Memorial Museum die de Twin Towers IGIRAMA in de hoofdhal betreden, voelen zich tegelijkertijd 7 verdiepingen onder de grond EN 400 meter boven de plaats waar ze staan. Het geeft ze een eindeloze horizon terug. Het centreert ze ook weer.
De film laat zien hoe het eruit zal zien als de Twin Towers IGIRAMA wordt gerealiseerd in het National September 11 Memorial Museum.

2011 november - 2012 maart. Fat Man Igirama, Nagasaki - Japan

Standing at 1975 feet above the Peace Monument in Hiroshima.
34˚ 395483” N 132˚ 453592 E

On Monday, August 6, 1945, at 8:15 AM, an American B-29 bomber, the Enola Gay, dropped an atomic bomb on the city of Hiroshima. The Atomic Bomb “Little Boy” was armed in flight 31,000 feet (9,400 m) above the city of Hiroshima, then dropped at approximately 08:15 . After falling for 44.4 seconds, the time and barometric triggers started the firing mechanism. The detonation happened at an altitude of 1,968 feet (600 m). The official yield estimate of “Little Boy” was about 16 kilotons of TNT equivalent in explosive force, i.e. 6.3 × 1013 joules = 63 TJ (tera-joules). According to figures published in 1945, 66,000 people were killed immediately as a direct result of the blast, and 69,000 were injured to varying degrees. Approximately 69% of the city’s buildings were completely destroyed, and about 7% severely damaged.
The U.S. Department of Energy gives this account of the death toll of the bombing of Hiroshima:
“By the end of 1945, because of the lingering effects of radioactive fallout and other after effects, the Hiroshima death toll was probably over 100,000. The five-year death total may have reached or even exceeded 200,000, as cancer and other long-term effects took hold.”

 

 

Staande op 600 meter boven het Vredesmonument in Hiroshima.
34˚ 395483” N 132˚ 453592 E

Op maandag 6 augustus 1945 om 8.15 uur liet een Amerikaanse B-29 bommenwerper, de Enola Gay, een atoombom vallen op de stad Hiroshima. De atoombom “Little Boy” werd bewapend tijdens de vlucht 31.000 voet (9.400 m) boven de stad Hiroshima en viel toen om ongeveer 08:15 uur. Na 44,4 seconden te zijn gevallen, startten de tijd- en barometrische triggers het afvuurmechanisme. De ontploffing vond plaats op een hoogte van 600 meter. De officiële schatting van de opbrengst van “Little Boy” was ongeveer 16 kiloton TNT-equivalent in explosieve kracht, dwz 6,3 × 1013 joule = 63 TJ (tera-joule). Volgens cijfers die in 1945 werden gepubliceerd, kwamen 66.000 mensen onmiddellijk om als direct gevolg van de ontploffing en raakten 69.000 in verschillende mate gewond. Ongeveer 69% van de gebouwen van de stad werd volledig verwoest en ongeveer 7% zwaar beschadigd.
Het Amerikaanse ministerie van Energie geeft het volgende verslag van het dodental van het bombardement op Hiroshima:
“Tegen het einde van 1945, vanwege de aanhoudende effecten van radioactieve neerslag en andere na-effecten, was het dodental in Hiroshima waarschijnlijk meer dan 100.000. De vijf- Het totale aantal sterfgevallen per jaar kan de 200.000 hebben bereikt of zelfs overschreden, omdat kanker en andere langetermijneffecten de kop opstaken.”

Schetsen voor een Igirama als entreegebouw.

2012 maart - mei. Walter De Maria Igirama, Kassel - Duitsland

2012 juni. Noorpool Igirama - Zuidpool Igirama

2013 april. Camp Nou Igirama, Barcelona - Spanje

The mine depot is a nice place to store the idea and concept of the IGIRAMA. A depot is a place where things are collected or kept. Originally intended for the (temporary) storage of sea mines, the mine depot is now a place to store a unique contemporary panorama of Veere for the future; solidified time.
The proposal for WILLIAM’s IGIRAMA consists of storing a unique panorama of Veere from a height of 240 meters (in clear weather one can then see 40-60 km away) in the Mine Depot. However, with a diameter of 24 meters and a height of 14 meters, it is too big for that.
That is why it will be stored in IGIRAMA van Veere in parts.
However, some of these parts are still too large to store as is, so they must be tilted 90˚. And precisely because of this 90˚ tilt, it will become an even more spectacular work of art.
If you look at the earth through an airplane window, you will see our familiar image of the earth.
If you turn your head a quarter turn, you see a completely different picture. Then distance arises and you no longer look at the earth, but then you look at a planet. Then it is no longer so clear whether you look to the past or to the future.

 

Het mijnendepot is een mooie plek om het idee en concept van het IGIRAMA in op te slaan. Een depot is een plaats waar dingen verzameld of bewaard worden. Was het mijnendepot oorspronkelijk bedoeld voor het (tijdelijk) opslaan van zeemijnen, nu wordt het een plaats om een uniek eigentijds panorama van Veere op te slaan voor de toekomst; gestolde tijd.
Het voorstel voor WILLIAM’s IGIRAMA bestaat er uit om een uniek panorama van Veere van een hoogte van 240 meter (bij helder weer kan men dan 40-60 km ver kijken) in het Mijnendepot op te slaan. Met een diameter van 24 meter en een hoogte van 14 meter is het daar echter te groot voor.
Daarom zal het in IGIRAMA van Veere in delen worden opgeslagen.
Maar sommige van deze delen zijn dan nog te groot om zo op te slaan en daarom moeten ze 90˚ worden gekanteld. En juist door deze 90˚ kanteling zal het een nog spectaculairder kunstwerk worden.
Als je door een vliegtuigraam naar de aarde kijk zie je het ons vertrouwd beeld van de aarde.
Als je je hoofd een kwartslag draait zie je een heel ander beeld. Dan ontstaat er afstand en kijk je niet meer naar de aarde maar dan kijk je naar een planeet. Dan is het ook niet meer zo duidelijk of je naar het verleden kijkt of naar de toekomst.

0